strona producenta piec├│w kremacyjnych

System odzyskiwania ciep??a

System ogrzewania wody w oparciu o spalarnie Inciner8

W trosce o ??rodowisko naturalne opracowana zosta??a technologia pozwalaj─?ca na odzyskiwanie energii wytworzonej w spopielarni podczas procesu spalania i przetwarzanie jej w gor─?c─? wod─?.  Wykorzysta─? j─? mo??na w centralnym ogrzewaniu przynale??nego kompleksu budynków minimalizuj─?c lub eliminuj─?c koszta ogrzewania.

Implementacja systemu odzysku ciep??a nie b─?dzie prawdopodobnie wymaga??a zast─?pienia istniej─?cej instalacji, co z pewno??ci─? pozwoli na obni??enie kosztów energii niezb─?dnej do ogrzewania, poprzez uzupe??nianie na bie??─?co niezb─?dnej ilo??ci gor─?cej wody.

Dzia??anie systemu opiera si─? o wykorzystanie temperatury gazów znajduj─?cych si─? w kominie wylotowym. Wynosi ona  oko??o 700 °C. Idea pomys??u opiera si─? o wprowadzenie w przewód kominowy systemu miedzianych przewodów wewn─?trz ktorych przep??ywa rozgrzany gaz pospalarniany i jednoczesnym przepuszczeniu przez przestrzenie mi─?dzy przewodami wody. Gazy oddaj─? energi─? ca??ej powierzchni ka??dego z przewodów, które z kolej przekazuj─? j─? wodzie.


System odzyskiwania ciep??a mo??e by─? zainstalowany w pó??niejszym okresie lub - co zalecamy - zakupiony jednocze??nie z któr─??? z naszych spalarni.

System odzyskiwania ciep??a Katalog Inciner8 System odzyskiwania ciep??a
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto