strona producenta piec├│w kremacyjnych

Spalarnie mobilne

Mobilne piece do spalania odpad??w

Najnowsza gama jednostek mobilnych nadaj─? si─?
do bardzo ró??nych zastosowa?? od gospodarstw rolnych przez hodowle, Jednostki Stra??y Granicznej (niszczenie kontrabandy), a na Inspektoratach Weterynaryjnych
i Sanitarnych (ptasia grypa, BSE) dzia??aj─?cych
na obszarach peryferyjnych, ko??cz─?c.

Unikalny projekt g??ównej komory spalania tworzy
pewien rodzaj wtórnego obiegu charakterystycznego
dla spalarni dwukomorowych, poniewa?? emitowane gazy s─? zmuszane do przej??cia przez g??ówny p??omie?? palnika przed wyj??ciem do komina, ulegaj─?c tym samym dopaleniu i ca??kowitemu oczyszczeniu.

Spalarnie mobilne to umieszczone i zabezpieczone
na specjalnie przygotowanej przyczepie modele
od A60, A100, A200, A600 do A850 w??─?cznie.

Konstrukcja powy??szych modeli zapewnia dodatkowy dost─?p powietrza do komory g??ównej i wspomaganie podstawowego procesu spalania w celu zapewnienia skutecznego unieszkodliwiania odpadów lub tusz przy minimalnych kosztach.

Jednostki te spe??niaj─? najwy??sze standardy przetwarzania odpadów b─?d─?c jednocze??nie bardzo wytrzyma??ymi i posiadaj─?cymi d??ug─? ??ywotno??─?.

KORZY??CI:

?üatwo??─? u??ycia:

 • Samozap??on.
 • Funkcja ustawiania czasu pracy.
 • Automatyczna kontrola i monitoring temperatury.
 • Brak konieczno??ci dozoru.

Wydajno??─? zu??ycia paliwa:

 • Intensywne spalanie ogranicza zu??ycie paliwa.
 • Wysoka wydajno??─? spalania.
 • Gruba ogniotrwa??a ok??adzina utrzymuj─?ca temperatur─? do 1600 °C zatrzymuje ciep??o zwi─?kszaj─?c wydajno??─? spalania.

Trwa??a wykonanie:

 • Odporna na temperatur─? 5-milimetrowa stal.
 • Komin ze stali nierdzewnej.

Najwa??niejsze funkcje:

 • Ocynkowana dwuosiowa przyczepa z ramp─?.
 • Zintegrowany zbiornik paliwa.
 • Agregat pr─?dotwórczy.
 • Niskie koszty utrzymania.
 • Automatyczny i prosty w obs??udze panel sterowania.
 • G─?sta ogniotrwa??a ok??adzina betonowa o wytrzyma??o??ci do 1600 °C.
 • Trwa??a komora spalania pozwalaj─?ca na maksymalne wypalenie zawarto??ci.
 • Przewód kominowy ze stali nierdzewnej w standardzie.
 • 12 miesi─?cy lub 1000 godzin pracy gwarancji.
 • Certyfikacja CE.
 • Certyfikacja ABRP/DEFRA.

 

 

Spalarnie mobilne Katalog Inciner8 Spalarnie mobilne
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto