strona producenta piec├│w kremacyjnych

Piece na olej przepracowany

grzejniki i kot??y na olej zu??yty

Grzejniki i kot??y na zu??yty olej brytyjskiej firmy Inciner8 stoj─? na czele technologii produkcji palników olejowych.

Grzejniki i kot??y Inciner8 s??u??─? do produkcji ciep??a oraz ciep??ej wody, a ich paliwem nap─?dowym jest zu??yty olej silnikowy.

Grzejniki

Technologia ta mo??e ca??kowicie wyeliminowa─? koszty ogrzewania w Twojej firmie oraz - co równie wa??ne - koszty unieszkodliwiania odpadów.

Ka??dy litr oleju zawiera 30.000 Kcal (kilokalorii) energii, która mo??e zosta─? wykorzystana w doskona??y sposób.

Z najnowszymi wynalazkami technologii rozpylania i spalania Inciner8 mo??na przekonwertowa─? zmagazynowan─? w zu??ytym oleju energi─? na bezp??atne paliwo do ogrzewania powietrza oraz wody dla Twojej firmy czy sklepu.

?üatwo mo??esz znacznie zmniejszy─? swoje rachunki za olej opa??owy, propan czy gaz ziemny. Twoja inwestycja w podgrzewacz na zu??yty olej lub kocio?? szybko si─? zwróci.


Korzy??ci grzejników Inciner8

 • Innowacyjna konstrukcja pierwszej komory eliminuje potrzeb─? instalacji i koszt palnika targetowego.
 • Brak przewodów paliwowych oznacza brak zanieczyszcze?? i marnowania czasu na wymian─? przewodów czy koszty napraw.
 • Zaawansowany design wymiennika ciep??a niweluje ostre kraw─?dzie i punkty oddzia??ywania termicznego aby zapewni─? d??u??sze ??ycie i ??atwiejsze czyszczenie.
 • Gwarancja: 10-letnia gwarancja na wymiennik ciep??a.
 • Dost─?pno??─?: Oszcz─?dno??─? wk??adu pracy na czyszczenie nawet do 75% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami wieloprzebiegowymi.
 • Drzwi skrzyd??owe daj─? otwarty dost─?p do czyszczenia komory.
 • Po??─?czenia Dual Stack: wylot gazów z lewej lub prawej strony w celu bardziej wszechstronnej instalacji.
 • Dwukana??owy, wielokierunkowy wylot gor─?cego powietrza: po lewej i / lub po prawej stronie, w gór─? lub w dó??, ??aluzja nadmuchu w prawo lub w lewo.
 • Squirrel Standard Blower Cage.
 • Lekko??─?: ?üatwy w obs??udze i instalacji.
 • Napi─?cia: 120-volt/60-amp i 220-volt/50-amp.
 • Wiele mo??liwo??ci monta??u: w pozycji stoj─?cej, le??─?cej lub podwieszany przy suficie.

Three Pass

Grzejniki serii Three Pass dzi─?ki panelom do oczyszczania wymiennika ciep??a znajduj─?cym si─? po jego obu stronach s─? ??atwe w utrzymaniu i gwarantuj─? trwa??o??─?. Przeznaczone s─? do maksymalnej wymiany ciep??a poprzez komor─? spalania i wymiennik ciep??a zrobione z antykorozyjnej ognioodpornej stali pokrytej w ca??o??ci aluminiow─? pow??ok─?.

Teraz ma??e sklepy i warsztaty wytwarzaj─?ce niewielkie ilo??ci zu??ytego oleju grzewczego mog─? naby─? w??asny podgrzewacz na zu??yty olej Inciner8.

Podgrzewacz oleju odpadowego Model 145 zapewnia wysok─? wydajno??─? paliwa w bardzo przyst─?pnej cenie. Skutecznie spala oleje odpadowe, p??yn transmisyjny a nawet zwyk??y olej opa??owy.

SPECYFIKACJA

Single Pass Model 155 Model 200 Model 315
Zu??ycie paliwa 4.2 5.4 8.5 l/h
Wej??cie 150 000 200 000 315 000 Kcal/h
Wyj??cie 120 000 160 000 252 000 Kcal/h
Waga 177 199 259 kg
Three Pass Model 145 Model 350 Model 500
Zu??ycie paliwa 3.9 9.4 13.5 l/h
Wej??cie 145 000 350 000 500 000 Kcal/h
Wyj??cie 110 000 300 000 400 000 Kcal/h
Waga 141 334 387 kg
Piece na olej przepracowany Katalog Inciner8 Piece na olej przepracowany
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto