strona producenta piec├│w kremacyjnych

Inciner8 Polska

Dystrybutor krematori??w, spalarni medycznych i piec??w do spalania odpad??w

Inciner8 International to jeden z najwi─?kszych na ??wiecie dostawców ró??nego rodzaju spalarni.

Jeste??my zaufanym dostawc─? dla rz─?dów wielu krajów, spó??ek Blue Chip oraz agencji pomocowych.

Nasza sie─? dystrybucji obejmuje 42 kraje na ca??ym ??wiecie, ale aktywn─? sprzeda?? prowadzimy a?? w 82 krajach na wszystkich kontynentach.

Oferta naszych spalarni ma certyfikacje CE co potwierdza, ??e spe??niamy wszystkie najwy??sze standardy w zakresie bezpiecze??stwa i technologii tworzenia.

Posiadamy certyfikat zgodno??ci z ISO 9001:2008.


ZAPRASZAMY DO WSPÓ?üPRACY

 

projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto