strona producenta piec├│w kremacyjnych

Spalarnie odpad??w, Piece kremacyjne

Inciner8 Polska

 

Inciner8 to mi─?dzynarodowa firma od wielu lat zajmuj─?ca si─? produkcj─? pieców s??u??─?cych spalaniu odpadów. W naszej ofercie znajd─? Pa??stwo:

 • spalarnie odpadów
 • krematoria zwierz─?ce
 • spalarnie mobilne
 • systemy odzysku ciep??a

Aby uzyska─? 100% pewno??─?, ??e nasze maszyny wytrzymaj─? nawet najbardziej ekstremalne warunki, wykonali??my je z najwy??szej jako??ci termoodpornych materia??ów dost─?pnych na rynku. Decyduj─?c si─? na wspó??prac─? z nami otrzymaj─? Pa??stwo pewno??─?, ??e kupuj─? Pa??stwo certyfikowany sprz─?t najwy??szej jako??ci, doskona??e urz─?dzenie wykonane wed??ug najwy??szych standardów. W naszej ofercie znajd─? Pa??stwo unikalne i trudnodost─?pne na rynku piece kremacyjne dla zwierz─?t, umo??liwiaj─?ce pe??nowymiarowe spalanie odpadów pochodzenia organicznego, sprz─?t nieodzowny na fermach i farmach zwierz─?cych, umo??liwiaj─?cy ca??kowit─? ich kremacje. Oferta naszych spalarni ma certyfikacje CE co potwierdza, ??e spe??niamy wszystkie najwy??sze standardy w zakresie bezpiecze??stwa i technologii tworzenia.

 

Unikalny design i technologia naszych spalarni czyni je najbardziej wydajnymi na ??wiecie pozwalaj─?c na szerokie zastosowanie:

 • Spalarnie przemys??owe
 • Spalarnie odpadów poubojowych
 • Fermy drobiu
 • Owczarnie
 • Hodowle trzody chlewnej
 • Krematoria zwierz─?ce
 • Spalarnie medyczne / weterynaryjne
 • Piece do spalania odpadów na stadninach koni
 • Spalarnie papieru i drewna


Inciner8 jest dostawc─? dla ONZ (nr 150089)

System odzysku ciepła Opcja do spalarni odpadów

System odzysku ciepła
Piece kremacyjne z systemem odzysku ciepła
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto